allowance的说明 allowance的7个知识点

allowance的说明 allowance的7个知识点

allowance是一个基于SQL的模板引擎,通过特定的语法,allowance可以获取在SQL语言中定义的对象。allowanceallowance的说明all